headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

29. 4. 2024

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

   

Utorok

30. 4. 2024

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Streda

1. 5. 2024

18:00

+ Kvetoslava Farkašová

Štvrtok

2. 5. 2024

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Žigmund a Alžbeta Blahoví

Piatok

3. 5. 2024

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

18:00

+ rod. Farkašoví, Kvetka, Kamil, Robert

Sobota

4. 5. 2024

Sv. Floriána, mučeníka

8:00

Na úmysel ordinára

6. veľkonočná nedeľa

5. 5. 2024

8:00

+ Imrich Keszöcze

10:30

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. Účasť všetkých detí je nutná.

Ohlášky

V sobotu 11. 5. 2024 o 16,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Miloslav Kriško a Simona Takáčová.

Upratovanie kostola

Rodina Vozárová.

Zbierka na seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 302,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 34 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň