headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

22. 4. 2024

   

Utorok

23. 4. 2024

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

18:00

+ Oktavián

Streda

24. 4. 2024

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre pracovný kolektív

Štvrtok

25. 4. 2024

Sv. Marka, evanjelistu

18:00

+ Jozef a Mária Vanekoví, rod. 2 a Mária a Rudolf Maďaroví

Piatok

26. 4. 2024

18:00

+ Imrich a Anna Slovákoví a syn Karol

Sobota

27. 4. 2024

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Evičku z príležitosti životného jubilea

5. veľkonočná nedeľa

28. 4. 2024

8:00

+ kňaz Tomáš Kuľka /5. výročie/

10:30

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. Účasť všetkých detí je nutná.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 808,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Ohlášky

V sobotu 11. 5. 2024 o 16,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Miloslav Kriško a Simona Takáčová.

Upratovanie kostola

Eva Bubeníková a Monika Mihaľová.

Zbierka na seminár

Dnes po sv. omšiach je zbierka na kňazský seminár.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 34 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň