headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

Zvestovanie Pána

8. 4. 2024

18:00

+ Magdaléna Švendová

Utorok

9. 4. 2024

   

Streda

10. 4. 2024

18:00

+ rod. Štefan a Božena

Štvrtok

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

11. 4. 2024

18:00

+ rodina Čentéšová

Piatok

12. 4. 2024

18:00

+ manžel a otec Ján Šuplata

Sobota

13. 4. 2024

8:00

+ Hubert Ragas a vnuk Samko

3. veľkonočná nedeľa

14. 4. 2024

8:00

+ st. rod. Dubeňoví a Slížoví

10:30

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie - príprava

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov.

Začíname bezprostrednú prípravu na prvé sväté prijímanie.

Účasť všetkých detí je nutná.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na apríl, máj a jún si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Rodina Galovičová.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary.

Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 34 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň