headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

vo veľkonočnej oktáve

1. 4. 2024

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána k životnému jubileu 50 rokov

Utorok

vo veľkonočnej oktáve

2. 4. 2024

   

Streda

vo veľkonočnej oktáve

3. 4. 2024

   

Štvrtok

vo veľkonočnej oktáve

4. 4. 2024

18:00

+ Peter Kovalovský /30 výročie úmrtia/

Piatok

vo veľkonočnej oktáve

5. 4. 2024

18:00

+ Zlatka Skopčíková a Zlatka Suchánska

Sobota

vo veľkonočnej oktáve

6. 4. 2024

8:00

+ Mária Koišová r. Šillová

2. veľkonočná nedeľa

7. 4. 2024

8:00

+ manžel Ladislav Sedlárik /90 narodeniny/

10:30

Za farníkov

       

Farská ofera

Dnes po sv. omšiach je Veľkonočná farská ofera. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na apríl, máj a jún si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Melánia Rybáriková a Mirka Gurská.

Poďakovanie

Ďakujem každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov v našom kostole.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 34 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň