headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

12. 2. 2024

   

Utorok

13. 2. 2024

18:00

+ rod. Štefan a Mária Trtoloví a celá rodina

Streda

14. 2. 2024

Popolcová streda

18:00

+ Pavol Ježovič a rodičia

Štvrtok

15. 2. 2024

18:00

+ Anton Čaputa, jeho syn a rodičia

Piatok

16. 2. 2024

17:30

18:00

Pobožnosť krížovej cesty

+ rod. Jozef a Františka Baďuríkoví a syn Jozef

Sobota

17. 2. 2024

8:00

+ Mária Krajčovičová a celá rodina

1. pôstna nedeľa

18. 2. 2024

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Klára a Daniela Tóthové.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité

na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Popolcová streda a pôstne obdobie

V stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. Začína sa pôstne obdobie. Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17,30h.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Na budúcu nedeľu sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 39 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň