headerimg2018

20. 2. 2023 - 26. 2. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 2. 2023

   

Utorok

21. 2. 2023

   

Popolcová streda

22. 2. 2023

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Dančíkových

Štvrtok

23. 2. 2023

18:00

Za farníkov

Piatok

24. 2. 2023

18:00

 

Sobota

25. 2. 2023

8:00

+ rod. Jozef a Klára Lengyeloví a st. rod. 2

1. pôstna nedeľa

26. 2. 2023

8:00

+ manžel Jozef Múčka a rodičia

10:30

Za farníkov

       

Popolcová streda pôstne obdobie

V stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. Začína sa pôstne obdobie. Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17,30h.

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 846,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujem aj za individuálny milodar 200,- EUR na splátku pôžičky.

Upratovanie kostola

Mirka Hincová a Ľubica Blahová.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Zbierka Slovenskej katolíckej charity

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 54 000,- EUR.  Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň