headerimg2018

25. 4. 2022 - 1. 5. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

Sv. Marka, evanjelistu

25. 4. 2022

   

Utorok

26. 4. 2022

18:00

+ st. rod. Koišoví a Lazoroví

Streda

27. 4. 2022

18:00

+ Adriana Horváthová

Štvrtok

28. 4. 2022

18:00

Za rodinu Konečnú

Piatok

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

29. 4. 2022

18:00

+ z rodiny Rehorovičovej

Sobota

30. 4. 2022

8:00

+ Imrich Keszocze

3. veľkonočná nedeľa

1. 5. 2022

8:00

+ Kvetoslava Farkašová

10:30

Za farníkov

       

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť /napr. v roku 2019 sumou 9000,- EUR a v roku 2021 10 000,- EUR/. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 69 000,- EUR.  Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne darovacou zmluvou venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň

Zbierka – Boží hrob

Výnos zbierky pri Božom hrobe bol 394,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace máj a jún si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Ohlášky

V sobotu 30. 4. 2022 o 14,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Ľuboš Benko a Kristína Galovičová.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.