headerimg2018

 18. 4. 2022 - 24. 4. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok vo veľkonočnej oktáve

18. 4. 2022

8:00

 

Utorok vo veľkonočnej oktáve

19. 4. 2022

 

Sv. omša nie je

Streda vo veľkonočnej oktáve

20. 4. 2022

18:00

 

Štvrtok vo veľkonočnej oktáve

21. 4. 2022

18:00

 

Piatok vo veľkonočnej oktáve

22. 4. 2022

18:00

+ rodičia Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota vo veľkonočnej oktáve

23. 4. 2022

8:00

Za členov Spolku sv. Vojtecha

2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva

24. 4. 2022

8:00

 

10:30

Za farníkov

       

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť /napr. v roku 2019 sumou 9000,- EUR a v roku 2021 10 000,- EUR/. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 69 000,- EUR.  Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne darovacou zmluvou venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň

Farská ofera

Dnes po sv. omšiach je Veľkonočná farská ofera. Za vaše milodary Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace apríl, máj a jún si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Sviatosť birmovania

Na budúcu nedeľu bude sv. omšu o 10:30h. celebrovať Mons. Daniel Ižold, generálny vikár. V tejto sv. omši udelí sviatosť birmovania trom birmovancom.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie

Ďakujem každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k dôstojnému sláveniu veľkonočných sviatkov v našom kostole.