headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 4. 2020

neverejná

+ kňaz Tomáš Kuľka

Utorok

7. 4. 2020

neverejná

+ Pavol a Berta Gašparoví a ich dcéra Anna

Streda

8. 4. 2020

neverejná

+ rod. Michal a Anna Štiglicoví a ich dcéra Mária

Zelený štvrtok

9. 4. 2020

18,00

neverejná

+ Gabika Šimnová s manželom a jej rod. Jolana a Pavol Gašparoví

Veľký piatok

10. 4. 2020

15,00

neverejná

Obrady Veľkého piatka

Biela sobota

11. 4. 2020

19,30

neverejná

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Balážovú a Hricigovú

Veľkonočná nedeľa

12. 4. 2020

10,00

neverejná

 

+ Otec Jozef Čaputa, súrodenci Terézia a Anton

   
       

Aktuálne

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane. Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

 

Sv. omše

Ako miestny farár budem súkromne denne slúžiť sv. omše za našu farnosť a na úmysly, ktoré si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.

 

Sv. spoveď

K sviatosti zmierenia ako aj k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých som k dispozícii na požiadanie. V prípade potreby ma kontaktujte telefonicky na č.: 0907 787 221.

Dobrú svätú spoveď si môžeme vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.

 

Plnomocné odpustky

Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Tieto odpustky môžu získať najviac ohrození raz denne recitovaním modlitby Verím v Boha, Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) hneď, ako to bude možné. Ostatní veriaci môžu získať plnomocné odpustky napríklad Eucharistickou adoráciou, čítaním Svätého Písma aspoň polhodinu, modlitbou ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu alebo Krížovej cesty, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu umierajúcich.

 

Veľkonočné trojdnie

Sv. omše a obrady Veľkonočného trojdnia budem sláviť v kostole bez účasti veriacich. Adorácia pri Božom hrobe tento rok nebude. Pozývam farníkov, aby sa so mnou duchovne spojili počas slávenia Veľkonočného trojdnia v našej farnosti. Zelený štvrtok o 18,00 h., Veľký piatok o 15,00 h. a Veľkonočná vigília o 19,30 h. a Veľkonočná nedeľa o 10,00 h.

Veľký piatok je deň pokánia, prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu.


Poklona počas Bielej soboty

Na Bielu sobotu bude otvorená zadná časť kostola pre súkromnú modlitbu v čase 13,00 - 17,00 h. pri zachovaní hygienických nariadení (vstup s rúškom, jednorazovými rukavicami, dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola).