headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

30. 3. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

Utorok

31. 3. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

Streda

1. 4. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

Štvrtok

2. 4. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

Piatok

3. 4. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

Sobota

4. 4. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

Kvetná nedeľa

5. 4. 2020

neverejná

Za členov ružencového bratstva

   
       

 

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

„Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane. Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

Sv. omše

Ako miestny farár budem súkromne denne slúžiť sv. omše za našu farnosť a na úmysly, ktoré si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.

Sv. spoveď

K sviatosti zmierenia ako aj k vyslúženiu sviatosti pomazania chorých som k dispozícii na požiadanie. V prípade potreby ma kontaktujte telefonicky na č.: 0907 787 221.

V kostole, alebo v prípade pekného počasia v parku pri kostole budem spovedať v týchto termínoch: Piatok 3. 4. 2020 16,00 – 17,00 h., Sobota 4. 4. 2020 11,00 – 12,00 h. , Nedeľa 5. 4. 2020 11,00 – 12,00 h. V polhodinových intervaloch budem rozdávať sv. prijímanie. Je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia / ochranné rúško, bezpečná vzdialenosť 2m, nezhromažďovať sa v skupinách, .../

Dobrú svätú spoveď si môžeme vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase.

Plnomocné odpustky

Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia. Tieto odpustky môžu získať najviac ohrození raz denne recitovaním modlitby Verím v Boha, Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) hneď, ako to bude možné. Ostatní veriaci môžu získať plnomocné odpustky napríklad Eucharistickou adoráciou, čítaním Svätého Písma aspoň polhodinu, modlitbou ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu alebo Krížovej cesty, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu umierajúcich.