headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 3. 2024

   

Utorok

12. 3. 2024

18:00

+ manžel, otec a dedko Jaroslav Mačaj

Streda

13. 3. 2024

18:00

+ Augustín a Mária Slámoví a celá rodina

Štvrtok

14. 3. 2024

18:00

+ rodičia Terézia a Jozef Čaputoví

Piatok

15. 3. 2024

17:30

18:00

Pobožnosť krížovej cesty

+ krstná dcéra Andrejka

Sobota

16. 3. 2024

8:00

+ rodina Čanová a Krútilová

5. pôstna nedeľa

17. 3. 2024

8:00

+ Jozef a Mária Slávikoví

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Michaela Dobošová a Janette Prokešová.

Pôstne obdobie

Pobožnosť krížovej cesty je v pôstnom období v piatok o 17,30h.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary.

Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.

Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 39 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň