headerimg2018

od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

1. 6. 2020

   

Utorok

2. 6. 2020

18:00

Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc

Streda

3. 6. 2020

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

18:00

+ Imrich Šidlík a rodina

Štvrtok

4. 6. 2020

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

18:00

+ rodičia Rókoví a syn Marián

Piatok

5. 6. 2020

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

18:00

+ syn Richard Guldan

Sobota

6. 6. 2020

18:00

+ st. rod. Galovičoví a Jurkovičoví

Najsvätejšej Trojice

7. 6. 2020

8:00

pre seniorov

+ rodičia Zuzana a Jozef Koišoví

10:30

 

Za farníkov

       

 

Zbierka

Do zbierky na katolícke masmédiá sme z našej farnosti prispeli sumou 230,- EUR. Za vaše príspevky Pán Boh odplať.

 

Milodary

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste aj minulý týždeň poslali na účet farnosti.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.

 

Úmysly sv. omší

Úmysly na sv. omše si môžete zapísať v sakristii.

 

Upratovanie kostola

Rodina Vrbovská.

 

Nedeľná svätá omša

V prípade dobrého počasia bude nedeľná svätá omša o 10:30 v parku pri kostole.

 

Farská ekonomická rada

V stredu 27. 5. 2020 sa na farskom úrade konalo ustanovujúce zasadnutie farskej ekonomickej rady /FER/. Na stretnutí boli novovymenovaní členovia oboznámení so štatútom FER a zložili sľub člena FER.

FER je poradným orgánom farára. Jej úlohou je pomáhať farárovi v hospodárskej správe farnosti a to najmä radou.

 

Zloženie FER:

Predseda:

Miroslav Michalka, farár

Členovia:

Lucia Nešťáková

Marek Róka

Martina Stanislavová

Ľubomír Tuchscher

Juraj Vozár

 

Aktuálne

Sv. omše

Od 6. 5. 2020 je povolené konanie verejných bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok určených ÚVZ SR:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol

minimálne 2 metre,

- preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového

ohybu), nepodávať si ruky,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek

príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.

Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady

v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Počas trvania mimoriadnej situácie bude sv. omša v sobotu o 18,00 h. s nedeľnou platnosťou. V nedeľu o 8,00 h, bude sv. omša určená predovšetkým pre seniorov nad 65 rokov. Ostatné sv. omše zostávajú bez zmeny.

Aj naďalej však zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach je už teda možná, ale zostáva dobrovoľná.