headerimg2018

od 4. 5. 2020 do 10. 5. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

4. 5. 2020

neverejná

+ rod. Farkašoví, Kvetoslava a Róbert

Utorok

5. 5. 2020

neverejná

+ Štefan a Anna Malíkoví, brat Ľubomír a st. rod. 2

Streda

6. 5. 2020

18:00

Za rodinu Dančíkovú a + kňaz Jozef

Štvrtok

7. 5. 2020

18:00

+ Ján a Mária Durajoví a syn Vladimír

Piatok

8. 5. 2020

18:00

+ Augustín a Rozália Ježovičoví a st. rod. 2

Sobota

9. 5. 2020

18:00

+ Pavol, Augustín a Ema Ježovičoví a Dušan Konečný

5. veľkonočná nedeľa

10. 5. 2020

8:00

pre seniorov

Na úmysel ordinára

10:30

 

Za farníkov

       

Aktuálne

Sv. omše

Od 6. 5. 2020 je povolené konanie verejných bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok určených ÚVZ SR:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol

minimálne 2 metre,

- preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového

ohybu), nepodávať si ruky,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek

príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.

Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady

v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Počas trvania mimoriadnej situácie bude sv. omša v sobotu o 18,00 h. s nedeľnou platnosťou. V nedeľu o 8,00 h, bude sv. omša určená predovšetkým pre seniorov nad 65 rokov. Ostatné sv. omše zostávajú bez zmeny.

Aj naďalej však zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach je už teda možná, ale zostáva dobrovoľná.

 

Práce na fare

Počas minulého týždňa sme v okolí fary vybudovali tri trativody na vsakovanie dažďovej vody odvádzanej zo strechy fary a hospodárskej budovy. Veľmi pekne ďakujem nášmu farníkovi, ktorý tieto práce pre našu farnosť sponzorsky zrealizoval.

 

Prvé sv. prijímanie

Slávnosť prvého sv. prijímania v plánovanom termíne nebude a odkladá sa zatiaľ na neurčito.

 

Milodary

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste aj minulý týždeň poslali na účet farnosti. Jediným príjmom farnosti sú milodary, ktoré sa vyberajú v kostole /zvonček/. Teda už niekoľko týždňov nemá farnosť žiaden príjem, keďže sa nemôžu konať verejné bohoslužby. O to viac si vážim každý váš dar a pomoc pre farnosť.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať

na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.