headerimg2018

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Ústredným krízovým štábom

vlády SR nie je teraz možné organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce

alebo farnosti.

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) odporúčame požiadať

o individuálnu spoveď, ktorú je možné vykonať len:

1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,

2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,

3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní

protiepidemických opatrení

4. sv. prijímanie.

1. zdravotný stav spovedajúcej sa osoby a spovedníka

Podmienkou pre umožnenie individuálnej spovede je dobrý zdravotný stav spovedajúcej

osoby. Informácie o spovedajúcej osobe je potrebné získať telefonicky alebo budú poskytnuté

e-mailom. Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o

tom, či:

- má príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie),

- bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní),

- jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

- jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva,

- je liečená pre COVID-19 v domácnosti,

- v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny

laboratórny výsledok.

2. Termín individuálnej spovede

Bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre 1 osobu. Nie

je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb.

3. Vhodné miesto a zabezpečenie vhodných podmienok sv. spovede

Ideálnym miestom pre vysluhovanie sviatosti zmierenia je exteriér okolo kostola (záhrada),

V prípade zlého počasia je možné spovedať v kostole, v priestoroch ktorého sa môže

pohybovať len obmedzený počet osôb.

Dôležité je zabezpečiť vhodné miesto s primeranou dôstojnosťou a možnosťou zabezpečiť

požadované opatrenia. Z tohto dôvodu je nutné:

Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť:

o alkoholový dezinfekčný prostriedok,

o jednorazové vreckovky a

o vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno ale dve igelitové vrecká)

na likvidáciu použitých vreckoviek.

Spovedajúca osoba:

o Pri pohybe a účasti na sv. spovedi používa osobné ochranné prostriedky, ktorými

si kryje nos a ústa (rúško) a na rukách má rukavice.

o Pre osobnú potrebu by mala mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové

vrecko (pre odkladanie použitých vreckoviek).

o Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní

a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa

chrbtom k osobám v jeho okolí. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene

k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej

jamky.

o Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta

kňaza.

o Pri sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby -

nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou ale bokom otočená

k spovedníkovi.

o Dodržuje organizačné opatrenia v priestoroch pred vstupom a po vstupe na

vymedzené miesto pre sv. spoveď.

o Rešpektuje usmernenia v priestoroch určených pre sv. spoveď.

Spovedník:

o Nesmie spovedať v prípade:

???? klinických príznakov respiračnej infekcie (zvýšená telesná teplota, kašeľ,

sťažené dýchanie),

???? kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou,

???? nariadenej domácej izolácie, karantény a domácej liečby,

???? a bez potvrdenia negatívneho výsledku po liečbe OVID-19.

o Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové

rúško), chráni si oči (okuliare) a na rukách má jednorazové rukavice (ideálne by

bolo na tvár použiť ochranný štít).

o Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní

a kýchaní s použitím jednorazových vreckoviek po zložení rúška a otočení sa

chrbtom k osobám v jeho blízkosti.. V nevyhnutnom prípade, ak nemá urýchlene

k dispozícii vreckovku, nekýcha/nekašle do dlane, ale do rukáva v oblasti lakťovej

jamky.

o Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko

(pre odkladanie použitých vreckoviek).

o Pri sv. spovedi dodržuje odstup od spovedajúcej osoby 2 metre (v prípade potreby

- nedoslýchavosť) i kratšiu vzdialenosť, nie je priamo otočený tvárou ale bokom

k spovedajúcemu sa.

o Pri výmene rúška dodržať správny postup pri skladaní z tváre tak, aby si

nekontaminoval tvár a ruky. Následne si vydezinfikovať ruky a použiť nové / čisté

rúško.

o V prípade, že bude spovedať ďalšiu osobu (pri dodržaní požiadaviek) a má vlhké

rúško, je to potrebné vymeniť za nové jednorazové rúško.

4. Sv. prijímanie po spovedi

Osoba pristupujúca k sv. prijímaniu:

o Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (rúško) a na

rukách má rukavice.

o Veriaci si na veľmi krátku chvíľu zloží rúško a rukavice, dostane hostiu do rúk

a vloží si ju do úst. Potom si prekryje ústa a nos rúškom a natiahne rukavice.

o Pre osobnú potrebu by mal mať so sebou jednorazové vreckovky, igelitové vrecko

(pre odkladanie použitých vreckoviek).

o Dodržuje osobnú a respiračnú hygienu (správny postup).

o Dodržuje dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od ostatných osôb.

Kňaz:

o Používa osobné ochranné prostriedky, ktorými si kryje nos a ústa (jednorazové

rúško), chráni si oči (okuliare). Ideálne by bolo na tvár použiť ochranný štít.

o Pri sv. prijímaní dodržuje maximálny možný odstup od prijímajúcej osoby tak, aby

mohol bez problémov vložiť hostiu do rúk prijímajúceho.