headerimg2018

 

Reštaurovanie hlavných dverí nášho kostola bolo ukončené v novembri 2023.

Ponúkame vám základné informácie o priebehu reštaurovania.

 

Dvere sú datované z obdobia okolo rokov: 1702 - 1738 a ich obnovy sa ujal na základe scvhválenia pamiatkového úradu Akad. soch. Stanislav Kožela.

 

Reštaurovanie bolo vykonané v zmysle zadania správcu pamiatky so zapracovaním poznatkov zistených reštaurátorským výskumom predmetného diela a v intenciách odsúhlaseného návrhu na reštaurovanie.

Ideovým zámerom reštaurovania bolo v zmysle stanovenej metodiky predovšetkým obnova a reštaurovanie umelecko-historickej a výtvarnej pamiatky, sanovanie jej fyzickej existencie a rehabilitácia jej pôvodných dochovaných výrazových kvalít pri plnom zachovaní funkčnosti dverí v bočnom vstupe do kostola.

Priebeh reštaurovania: 

• Reštaurovanie bolo zahájené šetrnou demontážou a transportom zabezpečeným pred poškodením pri samotnom presune pod vedením reštaurátora do vopred určených priestorov na reštaurovanie
• Následne bola vykonaná čiastočná demontáž jednotlivých kovových prvkov s dôkladným záznamom ich pôvodných pozícií
• Demontáž sekundárnych prvkov dverí – drevenej informačnej skrinky a vonkajších petlíc na visacie zámky
• Odstránenie sekundárneho náteru na drevených povrchoch dverí mechanickým spôsobom, po nabobtnaní organickými uhlovodíkmi.
• Na impregnáciu hmoty dreva bol použitý prípravok – Solakryl. Nová povrchová úprava na očistených a doplnených drevených povrchoch dverí bola aplikovaná v pôvodnom výraze transparentného laku na olejovo-voskovej báze so zamatovým povrchom.
• Očistenie kovových prvkov dverí od deštruovaných vrstiev náterov a korózie bolo vykonané mechanickým spôsobom – šetrným opieskovaním.
• Pasivácia očistených kovových povrchov prípravkom na báze H3PO4
• Rekonštrukcia chýbajúcich a koróziou deštruovaných kovových prvkov dverí (poškodené rozetky na zavetrávacej lište, chýbajúci akant na vonkajšej kľučke, spodná poisťovacia zástrčka) bola realizovaná v kovanom a tepanom železe tradičnými technikami.
• Po celkovom očistení zvyškov tepaných dekoratívnych roziet a hríbikovitých madieľ boly na povrchu nájdené zvyšky pôvodného cínovania. Preto boly tieto dekoratívne prvky nanovo žiarovo pocínované.
• Následne bola vykonaná rekonštrukcia a doplnenie poškodenej sekundárnej zámky do plnej funknosti ako aj revízia zámkov poistných zástrčiek pre vnútorné uzavretie dverí.
• Na prednej – plechmi okovanej strane oboch krídieľ dverí bol aplikovaný náter základnej (na živicovej báze) a vrchnej (na báze polyuretanu) náterovej vrstvy v odtieni výskumom zistenej pôvodnej povrchovej úpravy (RAL-6005).
• Spätná montáž ošetrených pôvodných, ako aj doplnených kovových prvkov na pôvodné miesta oboch krídieľ dverí
• Prevoz na pôvodné miesto osadenia v kamennom portále na bočnej strane kostola sv. Jána Krstiteľa.
• Osadenie a zaistenie plnej funkcie vstupných dverí – doplnenie špár medzi dverami a kamenným ostením – s použitím originálnych mäkkých tesniacich pásov nalepením na prečistený povrch vnútornej strany kamenného portálu.

 

 Ďakujeme každému kto pridal ruku k dielu a pokračujeme ďalej.