headerimg2018

Aktualizácia 12. júla 2020

Tento týždeň sme začali so sťahovaním a v najbližších dňoch plánujeme zahájiť generálnu opravu a úpravu farskej budovy. Budova bola postavená v roku 1948 a jej súčasný technický a hygienický stav je veľmi zlý. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme požiadali Bratislavskú arcidiecézu o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 100 000,- EUR. Celkové náklady na generálnu opravu a úpravu farskej budovy by podľa rozpočtu mali byť vo výške 110 892,84 EUR.

Bratislavská arcidiecéza schválila konanie zbierok a poskytnutie pôžičky. Pôžička v rozsahu v akom nebude postačovať výnos zbierok, nám bude vyplácaná po častiach tak, ako budú zrealizované jednotlivé fázy rekonštrukcie.

Prvá zbierka bola po sv. omšiach 12. júla 2020.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

 Základná informácia

Farská budova pochádza z roku 1948, kedy ju ako svojpomocný projekt postavili samotní občania - farníci z Kráľovej pri Senci. Za obdobie viac ako 70 rokov neprešla s výnimkou okien zásadnejšou rekonštrukciou. Tomu zodpovedá aj jej kritický stav, výsledkom ktorého je nevyhovujúci hygienický stav ako aj nadmerná spotreba energií. 

V roku 2019 vďaka bohuznámim darcom bola vymenená strecha budovy a začali práce s obnovou farského dvora. 

V nadväznosti na výmenu strechy sa v roku 2020 začalo s kompletnou obnovou trativodov. 

Kľúčovým projektom obnovy farskej budovy bude kompletná výmena podláh, rozvodov, kúrenia a následného zateplania. Vzhľadom na rozsah sa nezaobíde bez osobnej angažovanosti všetkých farníkov a priateľov Kráľovej pri Senci, ktorí ju okrem iného navštevujú kvôli pamiatke bývalého kráľovského farára, otca Svetloslava Veigla. Práve jemu je venovaný pamätný reliéf na budove fary.  

Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie tak o postupe rekonštrukcie, ako aj postupe získavania prostriedkov na tento projekt. Každý darca má právo, ak sa ho nevzdá, mať zverejnenú informáciu o svojom príspevku. 

Každému doterajšiemu darcovi vyjadrujeme Pán Boh odmeň.

Farský kostol Sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa bol pôvodne kaplnkou Pálffyovcov a v rámci kaštieľa tvoril jeho južné krídlo. Kaplnku začali stavať v roku 1736 a jej slávnostné vysvätenie sa konalo dňa 30. novembra 1738 zástupcom ostrihomského arcibiskupa, biskupom Františkom Klobušickým. Práce v interiéri barokového kostola realizovala sochárska dielňa Ľudovíta Godeho a Rafaela Donnera. V lodi kostola možno na pilastroch vidieť dva basreliéfy, znázorňujúce grófa Jána Pálffyho. Jeden je zhotovený v roku 1738 sochárom R. Donnerom a druhý neznámym sochárom v roku 1852. Zábradlie oddeľujúce sanktuárium od lode zhotovila v roku 1891 firma umeleckého zámočníctva Ľudovíta Mártona v Bratislave. Kaplnka slúžila ako rodinná kaplnka Pálffyovcov a pre občanov Kráľovej začala slúžiť až od roku 1931. 1. februára 1948 bola v Kráľovej pri Senci erigovaná samostatná fara s farským kostolom sv. Jána Krstiteľa. Prvým kňazom novovzniknutej fary sa stal páter Henrik Raček. Od roku 1978 pôsobil ako správca farnosti a kňaz, františkán a básnik Svetloslav Veigl, ktorý ukončil svoju pastoračnú činnosť 30. júna 2006. Rímskokatolícky kostol v Kráľovej pri Senci je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Kaplnka Božského Srdca je najstaršou stavbou Krmeša. Postavená bola v roku 1898 za richtárstva Františka Takáča z finančných prostriedkov občanov Krmeša, pretože gróf Ján Pálffy na jej stavbu odmietol poskytnúť akékoľvek financie. Kaplnka predstavuje secesnú stavbu s priliehavou vstavanou vežou, ktorá siaha do výšky 24 metrov. Stavbu realizoval M. Lešanský zo Senca. Jednoloďová stavba kaplnky má jeden drevený oltár na ktorom je socha Božského srdca Ježišovho. Drevený je aj chórus na ktorom je umiestnené harmónium. V roku 1913 postavili pri kaplnke kamenný kríž. Významné rody z Krmeša prispeli k zušľachteniu kaplnky maľbami i k jej rekonštrukcii. Sväté omše sa tu konali a konajú v podstate raz za rok, na krmešské hody. Krmešania tu okrem omší už od založenia kaplnky viedli ružencové modlitby.

(zdroj: kralovaprisenci.sk)

 

20190315_101436_s.jpg

„Rozhodnutia Pánove sú správne, ...“

 P75_3493_s.jpg

Odišiel kňaz. Nebeský Otec riadi osudy, životy, cesty svojich detí – veriacich. A my veríme, že vždy dokonale správne.

V pondelok 11.marca 2019 nás náhle vo veku 52 rokov navždy opustil náš drahý pán farár Tomáš Kuľka.

Po kňazskej vysviacke v roku 1989 pôsobil ako kaplán v Holíči, v Malackách, Zlatých Moravciach a v Bratislave – Novom Meste. Neskôr pôsobil ako prefekt Kňazského seminára v Bratislave, farár v Modre, dekan v dekanáte Pezinok a farár vo farnosti Bratislava – sv. Alžbety. Od roku 2011 pôsobil ako farár v našej farnosti Kráľová pri Senci.

Pohrebná svätá omša sa konala 15.marca 2019 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave za prítomnosti dvoch arcibiskupov a viac než stovky kňazov. Pohrebné obrady pokračovali v jeho rodnej obci Biely Kostol.  

Počas viac ako siedmich rokov sa stal pre mnohých z nás duchovným otcom. Pri vysluhovaní svätých omší a sviatostí v našom chráme sme pociťovali tú duchovnosť a výnimočnosť, ktorej sa nám od neho dostávalo. Vo voľnom čase rád zavítal na nácviky spevokolu Nebeská Rosa, na farskom dvore pripravoval opekačky pre miništrantov a mladých, zúčastňoval sa akcií organizovaných obcou.

V srdci cítime smútok, uznanie a vďaku.

Duchovný otec Tomáš, ďakujeme za Váš obetavý prístup k nám veriacim, za podporu nášho spevokolu, detí, miništrantov. Osobné stretnutia s Vami boli pre nás vždy povzbudením.

„Náš život sa podobá lodi, ktorá vypláva z prístavu na široké vody oceánu života. Tá loď však nebola vyrobená preto, aby plávala krížom – krážom, kam ju povedie vietor, ale aby priplávala k cieľu a bezpečne tam pristála.“  (Tomáš Kuľka)

Loď nášho otca Tomáša už doplávala k Nebeskému prístavu. Spomeňme si na neho v modlitbách.

 

Spevokol Nebeská Rosa a veriaci z Kráľovej pri SenciP75_3890_s.jpg

parte_-_vdp._Tomáš_Kuľka-page-001.jpg

Autobusy objednané našou farnosťou budú odchádzať v deň pohrebu o 8:30 od kostola. Zabezpečia komplet prepravu, t.j. z Kráľovej do Trnavy na svätú omšu, do Bieleho Kostola na pohreb a naspäť do Kráľovej.

Každý večer namiesto svätej omše o 18:00 sa v kostole bude konať modlitba ruženca (pobožnosť krížovej cesty).