headerimg2018

 

20190315_101436_s.jpg

„Rozhodnutia Pánove sú správne, ...“

 P75_3493_s.jpg

Odišiel kňaz. Nebeský Otec riadi osudy, životy, cesty svojich detí – veriacich. A my veríme, že vždy dokonale správne.

V pondelok 11.marca 2019 nás náhle vo veku 52 rokov navždy opustil náš drahý pán farár Tomáš Kuľka.

Po kňazskej vysviacke v roku 1989 pôsobil ako kaplán v Holíči, v Malackách, Zlatých Moravciach a v Bratislave – Novom Meste. Neskôr pôsobil ako prefekt Kňazského seminára v Bratislave, farár v Modre, dekan v dekanáte Pezinok a farár vo farnosti Bratislava – sv. Alžbety. Od roku 2011 pôsobil ako farár v našej farnosti Kráľová pri Senci.

Pohrebná svätá omša sa konala 15.marca 2019 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave za prítomnosti dvoch arcibiskupov a viac než stovky kňazov. Pohrebné obrady pokračovali v jeho rodnej obci Biely Kostol.  

Počas viac ako siedmich rokov sa stal pre mnohých z nás duchovným otcom. Pri vysluhovaní svätých omší a sviatostí v našom chráme sme pociťovali tú duchovnosť a výnimočnosť, ktorej sa nám od neho dostávalo. Vo voľnom čase rád zavítal na nácviky spevokolu Nebeská Rosa, na farskom dvore pripravoval opekačky pre miništrantov a mladých, zúčastňoval sa akcií organizovaných obcou.

V srdci cítime smútok, uznanie a vďaku.

Duchovný otec Tomáš, ďakujeme za Váš obetavý prístup k nám veriacim, za podporu nášho spevokolu, detí, miništrantov. Osobné stretnutia s Vami boli pre nás vždy povzbudením.

„Náš život sa podobá lodi, ktorá vypláva z prístavu na široké vody oceánu života. Tá loď však nebola vyrobená preto, aby plávala krížom – krážom, kam ju povedie vietor, ale aby priplávala k cieľu a bezpečne tam pristála.“  (Tomáš Kuľka)

Loď nášho otca Tomáša už doplávala k Nebeskému prístavu. Spomeňme si na neho v modlitbách.

 

Spevokol Nebeská Rosa a veriaci z Kráľovej pri SenciP75_3890_s.jpg

parte_-_vdp._Tomáš_Kuľka-page-001.jpg

Autobusy objednané našou farnosťou budú odchádzať v deň pohrebu o 8:30 od kostola. Zabezpečia komplet prepravu, t.j. z Kráľovej do Trnavy na svätú omšu, do Bieleho Kostola na pohreb a naspäť do Kráľovej.

Každý večer namiesto svätej omše o 18:00 sa v kostole bude konať modlitba ruženca (pobožnosť krížovej cesty).

 

Na prvú adventnú nedeľu 2. decembra 2018 na rodinnej svätej omši (v slovenskom jazyku) o 11:00 v Kostolnej pri Dunaji sa bude udeľovať požehnanie pred pôrodom. Pozývame všetky ženy, mamičky, ktoré sú v požehnanom stave.
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru
 
 
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.
 
Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu.

Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru. 

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.

Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím,  nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy. 

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.

Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín. 
Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz.

V Badíne 13. februára 2018
 
 

Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

 

(prevzaté z: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/spolocne-vyhlasenie-k-istanbulskemu-dohovoru)