headerimg2018

 11. 4. 2022 - 17. 4. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 4. 2022

18:00

+ manžel Michal Štiglic

Utorok

12. 4. 2022

18:00

+ rodičia Ján a Margita

Streda

13. 4. 2022

18:00

+ st. rod. Farkašoví a Koneční

Štvrtok Pánovej večere

14. 4. 2022

18:00

+ babka Anastázia a za zdravie Božie požehnanie pre Zuzku a Samuela

Piatok utrpenia Pána /Veľký piatok/

15. 4. 2022

9:00

15:00

Pobožnosť krížovej cesty

Obrady Veľkého piatku

Veľkonočná vigília vo Svätej noci

16. 4. 2022

19:30

+ rod. Florián a Marta Šnábloví

Veľkonočná nedeľa

17. 4. 2022

8:00

Za farníkov

10:30

+ Imrich a Helena Mačajoví, švagriná Marcela a rod. Peter a Antónia Mederoví a brat Viliam

       

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť /napr. v roku 2019 sumou 9000,- EUR a v roku 2021 10 000,- EUR/. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 69 000,- EUR.  Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne darovacou zmluvou venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom

Výnos zbierky na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine bol 732,- EUR.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Veľký týždeň

Prijať sv. zmierenia pred slávením Veľkej noci bude možné v nedeľu 14:30 – 16:00 h., pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou od 17:30h. V prípade potreby aj po sv. omši.

Večer vo štvrtok sv. omšou  na pamiatku Pánovej večere začína VEĽKONOČNÉ TROJDNIE, v ktorom celé spoločenstvo Cirkvi bude prežívať najväčšie udalosti našej spásy.

Veľkonočné trojdnie pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána. Nakoľko je deň pracovného pokoja, ráno o 9.00 bude pobožnosť Krížovej cesty a obrady Veľkého piatku začínajú o 15:00 h. Po ich ukončení bude kostol k poklone otvorený do 20:00 h.

Na Bielu sobotu bude kostol k poklone otvorený od 9:30 h. Poklona pri „Božom“ hrobe bude ukončená večer o 19:00 h. Slávenie Veľkonočnej vigílie začne o 19:30 h.

Na Veľký piatok zachovávame prísny pôst (len raz do dňa sa môžeme dosýta najesť) a zároveň je to deň zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nedá tento kajúci úkon nahradiť iným skutkom sebazáporu.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí prispeli na kvety k „Božiemu“ hrobu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí prišli na sobotňajšie upratovanie kostola pred veľkonočnými sviatkami.

Farská ofera

Na Veľkonočnú nedeľu bude po sv. omšiach Veľkonočná farská ofera.