headerimg2018

od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

4. 1. 2021

neverejná

Na úmysel ordinára

Utorok

5. 1. 2021

neverejná

+ brat a sestra

Streda

6. 1. 2021

Zjavenie Pána

neverejná

+ matka Anna Šuplatová

Štvrtok

7. 1. 2021

neverejná

+ Zlatica Dubeňová a manžel František Slávik

Piatok

8. 1. 2021

neverejná

+ manžel Rudolf Tóth, rodičia a súrodenci

Sobota

9. 1. 2021

neverejná

+ Žofia

3. nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána

10. 1. 2021

neverejná

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

   
       

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť telefonicky na č. 0907 787 221.

 

Dary od ružencových spoločenstiev

Ružencové spoločenstvo od pani Heleny Šuplatovej venovalo pre farnosť na konci roka 300,- EUR.

Ružencové spoločenstvo od pani Márie Rókovej venovalo pre farnosť na konci roka 200,- EUR. Okrem toho v roku 2020 :

Príspevok na kostol v máji: 200,- EUR

Kvety na hody: 130,- EUR

Kvety počas roka: 60,- EUR

Vianočná výzdoba /stromček, svetlá, ikebany/: 375,- EUR.

Veľmi pekne ďakujem všetkým členom ružencových spoločenstiev v našej farnosti za ich modlitby, obetavú pomoc a aj za materiálnu podporu našej farnosti.

 

Zbierka na opravu farskej budovy

Vianočná farská ofera, ktorú venujem na opravu fary bola 438,- EUR. Veľmi pekne ďakujem za každý váš dar na tento účel.. Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653.  Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.

 

Duchovná služba aktuálne

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, je vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Znovu pripomíname, že základné hygienické opatrenia zostávajú i naďalej v platnosti a treba ich dodržiavať.

Chrámy nie je nariadené zamknúť - nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Pozývame všetkých bratov a sestry, aby i napriek obmedzeniam, ktoré vyplývajú z kritického stavu šírenia sa koronavírusu v spoločnosti, vytrvali v osobnej modlitbe, v budovaní spoločenstva domácej cirkvi v rodinách, vo vzájomnej pomoci a spolupatričnosti, v obetovanom utrpení ako účasti na Kristovom kríži a v zodpovednosti v dodržiavaní hygienických i protipandemických opatrení ako prejave lásky k blížnym. Nech k tomu poslúžia i viaceré on-line možnosti pre duchovné posvätenie.