Vytlačiť 

od 11. 5. 2020 do 17. 5. 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 5. 2020

   

Utorok

12. 5. 2020

18:00

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a Daniela

Streda

13. 5. 2020

18:00

Na úmysel ordinára

Štvrtok

14. 5. 2020

Sv. Mateja, apoštola

18:00

+ Gejza Grätzer

Piatok

15. 5. 2020

18:00

+ rod. Štefan a Júlia Čerňanskí

Sobota

16. 5. 2020

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre švagra Ladislava

6. veľkonočná nedeľa

17. 5. 2020

8:00

pre seniorov

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Petrekovú, Gažovú a Fránikovú

10:30

 

Za farníkov

       

Aktuálne

Sv. omše

Od 6. 5. 2020 je povolené konanie verejných bohoslužieb pri dodržaní nasledovných podmienok určených ÚVZ SR:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol

minimálne 2 metre,

- preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového

ohybu), nepodávať si ruky,

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek

príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.

Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady

v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Počas trvania mimoriadnej situácie bude sv. omša v sobotu o 18,00 h. s nedeľnou platnosťou. V nedeľu o 8,00 h, bude sv. omša určená predovšetkým pre seniorov nad 65 rokov. Ostatné sv. omše zostávajú bez zmeny.

Aj naďalej však zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach je už teda možná, ale zostáva dobrovoľná.

 

Milodary

Veľmi pekne ďakujem za milodary, ktoré ste aj minulý týždeň poslali na účet farnosti.

Ak by niekto chcel venovať milodar na prevádzku kostola a farnosti, môže svoj milodar zaslať na bežný účet farnosti: č. účtu: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vďaka.