headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

-

-

Utorok

18.00

Za Božie požehnanie a pomoc pre deti (úmysel presunutý z marca)

Streda

-

-

Zelený štvrtok

18.00

Za kňazské a rehoľné povolania

+ vdp. Tomáš Kuľka

Veľký piatok

15.00

OBRADY

Biela sobota

19.30

Za dobrodincov našej farnosti

Veľkonočná nedeľa

08.15

+ Rodičia Ján a Margita Slávikoví, synovia a nevesta

10.30

Za celé farské spoločenstvo

       

Včera bolo veľké upratovanie kostola, ďakujem “desiatim ochotným” a deťom, ktorí si našli čas a boli ochotní pomôcť. Ďakujem aj obecnému úradu za príspevok na opravu lavičiek v parku pri kostole.

Na stolíku pri sväteničke je farský časopis z Kostolnej pri Dunaji. Okrem dobrého čítania v ňom nájdete tabuľku so svätými omšami počas sviatkov v okolitých obciach aj tu v Kráľovej, na dvoch stranách je prakticky spracované spovedné zrkadlo – môže pomôcť pri dnešnej svätej spovedi. Časopis si zoberte zadarmo.

Dnes od 14:30 bude veľké spovedanie tu v kostole. Príde viac kňazov, využite možnosť pripraviť sa na prežitie sviatkov.

Zajtra (v pondelok) bude spovedanie chorých po domoch pred Veľkou Nocou. Ak ste ešte chorých nenahlásili, urobte tak teraz po skončení svätej omše u pani kostolníčky.

V pondelok a v stredu (kedy nie je svätá omša) sa budeme modliť svätý ruženec tu v kostole o 18:00.

Na detskej svätej omši v utorok bude katechéza pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, mali by prísť.

Večer vo štvrtok sv. omšou na pamiatku Pánovej večere o 18.00 začína VEĽKONOČNÉ TROJDNIE, v ktorom celé spoločenstvo Cirkvi bude prežívať najväčšie udalosti našej spásy.

Veľkonočné trojdnie pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána. Nakoľko je deň pracovného pokoja, ráno o 9.30 bude pobožnosť Krížovej cesty a obrady Veľkého piatku začínajú o 15.00 hod. Po ich ukončení bude kostol k poklone otvorený do 18.00 hod.

Na Bielu sobotu, kedy Cirkev ostáva pri Pánovom hrobe, bude kostol k poklone otvorený od 9.30 hod. Poklona pri „Božom“ hrobe bude ukončená večer o 19.00. Veľkonočná Vigília zmŕtvychvstania Pána Ježiša je vrcholom života Cirkvi. Slávenie Veľkonočnej vigílie začne o 19.30.

Úplné odpustky počas slávenia Veľkonočného trojdnia možno za zvyčajných podmienok (stav posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti čo aj v ľahkom hriechu) získať:

 - pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť)

 - za nábožnú účasti poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok

 - za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Na Veľký piatok zachovávame prísny pôst. Znamená to len raz do dňa sa najesť dosýta a dve malé občerstvenia (netýka sa pitia). Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje od 14. roku života, prísnym pôstom je viazaný veriaci medzi 18. a 59. rokom života. Tehotné a dojčiace matky, tí, ktorí sú v čase prísneho pôstu slabí pre chorobu, alebo ťažko fyzicky pracujúci - sú oslobodení od postenia, čiže môžu sa riadne dosýta aj trikrát za deň najesť, ale pri abstinovaní mäsitých pokrmov. V tento deň sa nedá tento kajúci úkon nahradiť iným skutkom sebazáporu.

V súvislosti s piatkovým pôstom je vhodné pripomenúť si, že každý piatok v roku máme vykonať skutok kajúcnosti. Môže to byť zdržovanie sa mäsitých pokrmov, zrieknutie sa obľúbeného pokrmu či nápoja, modlitba bolestného ruženca, pobožnosť krížovej cesty, účasť na svätej omši, čítanie svätého písma aspoň 10 minút, návšteva chorého s konkrétnou pomocou, návšteva cintorína s modlitbou za zomrelých, alebo iné odrieknutie dobrej a dovolenej veci (televízor, počítač a pod.).

Počas Veľkého týždňa je zakázané zúčastniť sa alebo organizovať verejné a hlučné zábavy, tanečné veselice a podobne.

Počas sviatkov bude aj svätenie veľkonočných jedál, podrobnosti včas povie pán farár, ktorý tu bude na sviatky.

Na Veľkonočnú nedeľu bude zvyčajná farská ofera. Bude použitá na vyplatenie organu, aby sme do príchodu nového pána farára túto podĺžnosť čím viac vyrovnali.