headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

-

-

Utorok

-

-

Streda

-

-

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Sobota

8.00

+ matka Mária Koišová, syn František a zať Vladimír

Nedeľa

   8.00

10.30

+ starí rodičia Andrej a Anna Štiglicoví, Ján a Johana Šuplatoví

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

PONDELOK  :  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 

UTOROK       : Sv. Hedvigy, reholníčky, Sv. Margity Márie Alacoque, panny, Sv. Gála, kňaza , ľubovoľná spomienka

STREDA        :  Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

ŠTVRTOK     : Sv. Lukáša, Evanjelistu, Sviatok

PIATOK         : Sv. Jána de  Brébeuf  a Izák Jogues, kňazov a ich spoločníkov, Sv. Pavla z Kríža, kňaza, ľubovoľná spomienka

 

Prebieha mesiac október, čas vrúcnejšej  úcty Božej Matky Panny Márie. Počas týždňa pred sv. omšami sa budeme modlievať sv. ruženec. Modlitba sv. ruženca začne o 17.30 a potom bezprostredne bude nasledovať sv. omša. Modlitba ruženca je evanjeliová modlitba a jej stredobodom je tajomstvo vtelenia Božieho Slova a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka ruženca – litániové opakovanie anjelského pozdravenia „Zdravas Mária“ – premieňa sa na neprestajnú Kristovu chválu. Na Krista ako najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav matky Jána Krstiteľa: „Požehnaný plod tvojho života“. Opakovanie „Zdravas Mária“ je osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia Kristovho života a jeho vykupiteľského diela. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke  alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve. Na získanie odpustkov sa  stanovuje:

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.

3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného  zvyku.

 

Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa.  Po sv. omšiach sa bude konať zbierka. Je zameraná na pomoc núdznym a chudobným v Etiópii.

 

Každú nedeľu v októbri vždy o 10.00, pred druhou sv. omšou, sa budú deti našej farnosti modliť svätý ruženec.  Pozývam preto deti i rodičov na túto krásnu mariánsku modlitbu.

 

Počas neprítomnosti kňaza vo farnosti budú pre službu pohrebu k dispozícii kňazi z farnosti Senec.

 

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje  rodina Belovičová.