headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Ján Petrík, brat Jozef a rodičia

Utorok

18.00

+ rodina Vašová, Hyžová, Vraníková, Lukáčová, Šarmírová

Streda

18.00

+ manžel Rudolf Tóth, rodičia a súrodenci

Štvrtok

18.00

+ rodičia Michal a Mária Koišoví a syn Michal

Piatok

18.00

+ manžel a otec Michal Štiglic

Sobota

8.00

+ rodičia Augustín a Rozália Ježovičoví

Nedeľa

  8.00

10.30

+ manžel Jozef Voško a syn Jurko

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

UTOROK        : Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov, Sv. Jána Leonardiho, kňaza, ľubovoľná  spomienka 

ŠTVRTOK     : Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

Prebieha mesiac október, čas vrúcnejšej  úcty Božej Matky Panny Márie. Počas týždňa pred sv. omšami sa budeme modlievať sv. ruženec. Modlitba sv. ruženca začne o 17.30 a potom bezprostredne bude nasledovať sv. omša. Modlitba ruženca je evanjeliová modlitba a jej stredobodom je tajomstvo vtelenia Božieho Slova a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka ruženca – litániové opakovanie anjelského pozdravenia „Zdravas Mária“ – premieňa sa na neprestajnú Kristovu chválu. Na Krista ako najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav matky Jána Krstiteľa: „Požehnaný plod tvojho života“. Opakovanie „Zdravas Mária“ je osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia Kristovho života a jeho vykupiteľského diela. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke  alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve. Na získanie odpustkov sa  stanovuje:

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.

3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného  zvyku.

Vo štvrtok, 11. októbra o 18.00 bude svätá omša slávená za účasti detí. (detská sv. omša). Pozývam deti aj rodičov. Pred sv. omšou o17.30 bude pre deti v zadnej časti kostola (mamičkovo) nácvik spevu, aby sa mohli sami zapojiť do prežívania sv. omše.

Každú nedeľu v októbri vždy o 10.00, pred druhou sv. omšou, sa budú deti našej farnosti modliť svätý ruženec.  Pozývam preto deti i rodičov na túto krásnu mariánsku modlitbu.

V tomto týždni upratovanie kostola zabezpečuje rodina Vyletelová.