headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ Ladislav a Amália Čechovičoví, celá rodina a Berta Kovalčíková

Utorok

18.00

+ rodičia Pavol a Mária Krišoví, ich rodičia a súrodenci

Streda

18.00

    Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri životnom jubileu

Štvrtok

18.00

+ brat František Slávik

Piatok

18.00

+ rodičia Alfonz a Ľudmila Tuchseroví

Sobota

8.00

+ rodičia František a Marta Kodayoví

Nedeľa

  8.00

10.30

    Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

    Za celú farnosť

LITURGICKÝ  KALENDÁR  :

PONDELOK  : Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisiex), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

UTOROK       : Svätých anjelov strážcov, spomienka

ŠTVRTOK     : Sv. Františka Assiského, spomienka

PIATOK        : Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka, Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, ľubovoľná spomienka

SOBOTA       :  Sv. Bruna, kňaza, ľubovoľná spomienka

  

Začína sa  mesiac október, čas vrúcnejšej  úcty Božej Matky Panny Márie. Počas týždňa pred sv. omšami sa budeme modlievať sv. ruženec. Modlitba sv. ruženca začne o 17.30 a potom bezprostredne bude nasledovať sv. omša. Modlitba ruženca je evanjeliová modlitba a jej stredobodom je tajomstvo vtelenia Božieho Slova a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba. Veď najvlastnejšia zložka ruženca – litániové opakovanie anjelského pozdravenia „Zdravas Mária“ – premieňa sa na neprestajnú Kristovu chválu. Na Krista ako najvyššiu métu sa vzťahuje anjelovo posolstvo a pozdrav matky Jána Krstiteľa: „Požehnaný plod tvojho života“. Opakovanie „Zdravas Mária“ je osnova, na ktorej sa rozvíja kontemplácia Kristovho života a jeho vykupiteľského diela. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke  alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve. Na získanie odpustkov sa  stanovuje:

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.

3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného  zvyku.

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca október. V piatok o 17.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone, ktorá bude ukončená pred sv. omšou pobožnosťou a požehnaním.

Príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia bude v pondelok – piatok  30. minút pred sv. omšou.

V sobotu, 6. októbra, ( prvá sobota mesiaca) po skončení sv. omše bude  pobožnosť Fatimskej soboty - spoločná modlitba sv. ruženca spojená s rozjímaním, zamyslením sa pred každým desiatkom modlitby ruženca.

Každú nedeľu v októbri vždy o 10.00, pred druhou sv. omšou, sa budú deti našej farnosti modliť svätý ruženec. Pozývam preto deti i rodičov na túto krásnu mariánsku modlitbu.

Upratovanie kostola v tomto týždni bude zabezpečovať rodina Vrbovská.