headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Pondelok

18.00

+ krstní rodičia Michal a Mária Zuzákoví

Utorok

18.00

+ Michal Konečný

Streda

18.00

+ Branislav Bukovský

Štvrtok

18.00

Za kňazské a rehoľné povolania

Piatok

 OBRADY o  15.00 hod.

Sobota

18.30

Na úmysel

Nedeľa

8.00

Za živých i zomrelých členov bratstva sv. ruženca

10.30

Za celé farské spoločenstvo

Prijať sv. zmierenia  pred slávením Veľkej noci bude možné v pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou od 17.30. 

Do Zeleného štvrtka pokračuje pôstne obdobie.  Vo štvrtok dopoludnia bude o 9.30 v katedrále sv. Martina v Bratislave omša svätenia olejov. Večer vo štvrtok   sv. omšou  na pamiatku Pánovej večere začína VEĽKONOČNÉ TROJDNIE, v ktorom celé spoločenstvo Cirkvi bude prežívať najväčšie udalosti našej spásy.

Na Zelený štvrtok sv. omša  na pamiatku Pánovej večere  bude o 18.00 hod. Veľkonočné trojdnie pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána. Nakoľko je deň pracovného pokoja, ráno o 9.00 bude pobožnosť Krížovej cesty a obrady Veľkého piatku začínajú o 15.00 hod. Po ich ukončení bude kostol k poklone otvorený do 18.00 hod.

Na Bielu sobotu, kedy Cirkev ostáva pri Pánovom hrobe, bude kostol k poklone otvorený od 9.30 hod.  Poklona  pri „Božom“ hrobe bude ukončená večer o 18.00. Veľkonočná Vigília zmŕtvychvstania Pána Ježiša je vrcholom života  Cirkvi. Slávenie Veľkonočnej vigílie začne o 18.30.

Úplné odpustky počas  slávenia Veľkonočného trojdnia možno za zvyčajných podmienok (stav posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie akejkoľvek pripútanosti čo aj v ľahkom hriechu) získať :

-   pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo ( Ctíme túto sviatosť)

-  za nábožnú účasti poklony  kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok

-  za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

 Na Veľký piatok zachovávame  prísny pôst (len raz do dňa sa môžeme dosýta najesť) a zároveň je to deň zdržiavania sa mäsitého pokrmu. V tento deň sa nedá tento kajúci úkon nahradiť iným skutkom sebazáporu.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí prispeli na kvety k „Božiemu“ hrobu. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí prišli na sobotňajšie upratovanie kostola pred veľkonočnými sviatkami.

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

ZELENÝ ŠTVRTOK   18.00

VEĽKÝ   PIATOK   15.00

BIELA SOBOTA   18.30